Skip to content

Nationaal

Sportakkoord

Het eerste sportakkoord en het preventieakkoord is omarmd door de gemeente Dijk en Waard.

Het sportakkoord is in 2020 van start gegaan in toen nog gemeente Langedijk en Heerhugowaard. Het landelijke sportakkoord om sport toegankelijk te maken voor alle bewoners in iedere gemeente werd aangevraagd en was onderdeel van het sportbeleid van beide gemeentes. Via het lokale sportakkoord spraken partijen uit de sport, maatschappelijke organisaties, bedrijven en de gemeente lokaal af hoe zij met elkaar de eigen sport- en beweegambities konden/ wilden bereiken. Met als doel de toekomstbestendigheid van de sport te vergroten. Vanuit deze insteek zijn er tussen 2020 en 2022 al vele projecten opgestart en ondersteund welke terug te vinden zijn bij de resultaten onder de verschillende thema’s.

Het preventieakkoord is in 2022 aangevraagd als belangrijk onderdeel voor het lichamelijk, psychisch en sociaal welbevinden van de inwoners. Maatregelen op het gebied van preventie, zo stelde de raad, leiden tot minder maatschappelijke problemen, minder financiële uitgavenkosten en een betere leefbaarheid. De aanvragen die in 2022 zijn binnengekomen en zijn goedgekeurd, worden in 2023 uitgevoerd en zijn terug te vinden bij de resultaten onder het kopje preventieakkoord

In 2022 is het Nationaal Sportakkoord geëvalueerd, vernieuwd en uitgebreid. Sportakkoord en preventieakkoord lopen parallel met elkaar en versterken elkaar waardoor het nieuwe Sportakkoord 2.0 is ontstaan. Met deze nieuwe regeling vanuit de overheid, omarmd door gemeente Dijk en Waard, gaan partijen uit de sport (zowel vereniging als commercieel), maatschappelijke organisaties, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijven en gemeente lokaal aan de slag voor een vitale gemeenschap. Aanvragen vanaf 2023 staat onder de resultaten sportakkoord 2.0

Inhoud sportakkoord Dijk en Waard

Met de herijking van het Sportakkoord is vanwege de vele raakvlakken met het Preventieakkoord gekozen om dit samen te voegen in het Lokaal Sport- en Preventieakkoord Dijk en Waard 2023. Het akkoord bevat concrete doelstellingen, waarmee we het sportlandschap in onze gemeente verder versterken, de sportparticipatie vergroten en werken aan een gezonde gemeenschap.

Doel sportakkoord Dijk en Waard

Het is algemeen bekend dat sport en preventie een essentiële rol spelen in het bevorderen van een gezonde levensstijl en het creëren van een veerkrachtige samenleving. Door middel van dit akkoord zetten wij ons als gemeente in om de gezondheid en het welzijn van al onze inwoners te verbeteren en
te beschermen.