skip to Main Content

Projectvoorstellen indienen

Van 20 augustus 2022 tot en met 19 januari 2023 kunnen organisaties een project indienen waarmee zij op het uitvoeringsbudget van 2023 een beroep doen.

Subsidie mogelijk
Het ministerie van VWS stelt ten behoeve van het lokale preventieakkoord in 2023 een uitvoeringssubsidie beschikbaar van € 50.000,-. Van dit budget zal in 2023 aan de projecten die worden toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard een stimuleringssubsidie gegeven worden. Tevens zal met een klein deel van de uitvoeringssubsidie, te weten € 1.560,-, de coördinerende rol van de preventieformateur gefinancierd worden.

Dit betekent dat er voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Preventieakkoord Dijk en Waard € 48.440,- overblijft.

Eenvoudig een projectvoorstel opstellen
Het advies is gebruik te maken van het sjabloon dat de preventieformateur ter beschikking stelt. Aan de hand van dit sjabloon worden alle vragen beantwoord waarna het projectvoorstel kan worden ingediend. Minimaal twee organisaties dienen het projectvoorstel te ondertekenen.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Bij welke ambitie(s) in Dijk en Waard sluit het project aan?
 • Wat is het doel van het project en welke doelgroep(en) worden bereikt?
 • Welke concrete (!) activiteiten zullen deel uitmaken van het project?
 • Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
 • Wat is het tijdsplan van het project?
 • Welke mensen en/of organisaties worden bij het project betrokken?
 • Wat gaat de uitvoering van het project naar verwachting kosten?
 • Hoe ziet de gespecificeerde begroting van kosten en inkomsten eruit?
 • In hoeverre is dit project innovatief?
 • Hoe wordt het project voortgezet als de stimuleringssubsidie vanuit het lokale preventieakkoord ophoudt?

Beoordeling van de projectplannen

Projectplannen kunnen tot 15 oktober 2022 worden ingediend bij de preventieformateur.
De stuurgroep beoordeelt de ingestuurde projecten aan de hand van gestelde criteria in de periode van 20 januari tot 20 februari 2023.
De stuurgroep bepaalt aan de hand van deze beoordeling de volgorde van toelating tot het Preventieakkoord Dijk en Waard; er zullen ook ingediende projecten zijn die hoe dan ook niet worden toegelaten omdat zij niet voldoen aan de gestelde criteria. Het beschikbare budget bepaalt daarna de toelating van de ingediende projecten. Op deze wijze worden projecten afgewezen of toegelaten tot het lokale preventieakkoord.

Criteria* die gehanteerd zullen worden bij de beoordeling van projectvoorstellen in het kader van het Preventieakkoord Dijk en Waard

*Deze criteria zijn ‘voorlopig’ in die zin dat zij nog tot 10 september 2022 kunnen worden bijgesteld naar aanleiding van inbreng van inwoners, organisaties en de gemeente Dijk en Waard. Dit ter beoordeling van de stuurgroep Sportakkoord en de preventieformateur Dijk en Waard.

Ieder plan wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Het strekt tot aanbeveling cq het is noodzakelijk dat het projectplan tegemoet komt aan deze criteria. Het tegemoetkomen aan deze criteria maakt de kans groter dat een projectplan wordt toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard.

Harde criteria:

 • Sluit het project aan bij de ambities van het Preventieakkoord Dijk en Waard 1.0 en daarmee indirect bij het Nationaal Preventieakkoord?
 • Is het project zoveel mogelijk SMART geformuleerd?
 • Is het project een aanvulling op wat er in Dijk en Waard reeds gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie?
 • Wordt de samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties hiermee bevorderd?
 • In hoeverre zijn inwoners van Dijk en Waard bij dit project betrokken?
 • De resultaten, een verslag en een financiële verantwoording moeten bij beëindiging van het project schriftelijk geleverd worden aan de stuurgroep.

Zachte criteria: (worden meegenomen bij beoordeling aanvraag)

 • Kan verwacht worden dat dit project na 2023 zonder verdere financiële ondersteuning van de overheid gecontinueerd kan worden?
 • Staan de hoogte van de kosten in een goede verhouding tot de te verwachten impact op een bepaalde doelgroep?
 • In welke mate is er sprake van een integrale aanpak door verschillende thema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving e.d.?
 • Is de verwachting realistisch dat dit project binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden?
 • Is er sprake van cofinanciering?
 • Richt het project zich op inwoners met een gezondheidsachterstand?
 • Heeft deze aanpak of een soortgelijke aanpak zich elders al bewezen wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid?