Ga naar hoofdinhoud

Van 20 augustus 2022 tot en met 19 januari 2023 kunnen organisaties een project indienen waarmee zij op het uitvoeringsbudget van 2023 een beroep doen.

Subsidie mogelijk
Het ministerie van VWS stelt ten behoeve van het lokale preventieakkoord in 2023 een uitvoeringssubsidie beschikbaar van € 50.000,-. Van dit budget zal in 2023 aan de projecten die worden toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard een stimuleringssubsidie gegeven worden. Tevens zal met een klein deel van de uitvoeringssubsidie, te weten € 1.560,-, de coördinerende rol van de preventieformateur gefinancierd worden.

Dit betekent dat er voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Preventieakkoord Dijk en Waard € 48.440,- overblijft.

Eenvoudig een projectvoorstel opstellen
Gebruik het sjabloon projectvoorstel dienen. Aan de hand van dit sjabloon worden alle vragen beantwoord waarna het projectvoorstel kan worden ingediend. Minimaal twee organisaties dienen het projectvoorstel te ondertekenen.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Bij welke ambitie(s) in Dijk en Waard sluit het project aan?
 • Wat is het doel van het project en welke doelgroep(en) worden bereikt?
 • Welke concrete (!) activiteiten zullen deel uitmaken van het project?
 • Wat is het verwachte resultaat na afloop van het project?
 • Wat is het tijdsplan van het project?
 • Welke mensen en/of organisaties worden bij het project betrokken?
 • Wat gaat de uitvoering van het project naar verwachting kosten?
 • Hoe ziet de gespecificeerde begroting van kosten en inkomsten eruit?
 • In hoeverre is dit project innovatief?
 • Hoe wordt het project voortgezet als de stimuleringssubsidie vanuit het lokale preventieakkoord ophoudt?

Beoordeling van de projectplannen

De stuurgroep beoordeelt de ingestuurde projecten aan de hand van gestelde criteria in de periode van 20 januari tot 20 februari 2023.
De stuurgroep bepaalt aan de hand van deze beoordeling de volgorde van toelating tot het Preventieakkoord Dijk en Waard; er zullen ook ingediende projecten zijn die hoe dan ook niet worden toegelaten omdat zij niet voldoen aan de gestelde criteria. Het beschikbare budget bepaalt daarna de toelating van de ingediende projecten. Op deze wijze worden projecten afgewezen of toegelaten tot het lokale preventieakkoord.

Ieder plan wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria. Het strekt tot aanbeveling cq het is noodzakelijk dat het projectplan tegemoet komt aan deze criteria. Het tegemoetkomen aan deze criteria maakt de kans groter dat een projectplan wordt toegelaten tot het Preventieakkoord Dijk en Waard.

Harde criteria:

 • Het project komt tegemoet aan één of meer ambities van het Preventieakkoord Dijk en Waard 1.0 en daarmee indirect aan het Nationaal Preventieakkoord;
 • Het project is zoveel mogelijk SMART geformuleerd;
 • Het project is een aanvulling op wat er in Dijk en Waard reeds gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie;
 • De samenwerking tussen verschillende (maatschappelijke) organisaties wordt hiermee bevorderd;
 • Inwoners van Dijk en Waard worden bij dit project betrokken;
 • De resultaten, een verslag en een financiële verantwoording worden bij beëindiging van het project schriftelijk geleverd aan de stuurgroep.

Zachte criteria: (worden meegenomen bij beoordeling aanvraag)

 • Dit project kan na 2023 zonder verdere financiële ondersteuning van de overheid gecontinueerd worden;
 • De hoogte van de kosten staan in een goede verhouding tot de te verwachten impact op de omschreven doelgroep;
 • Er is sprake van een integrale aanpak door verschillende preventiethema’s te verbinden zoals gezondheid, sport, participatie, leefomgeving, cultuur;
 • De verwachting is realistisch dat dit project binnen de gestelde termijn uitgevoerd kan worden;
 • Er is sprake van cofinanciering;
 • Het project richt zich op inwoners met een gezondheidsachterstand;
 • Deze aanpak of een soortgelijke aanpak heeft zich elders al bewezen wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid.