Ga naar hoofdinhoud

Doel, kaders en ambities

Met het Preventieakkoord Dijk en Waard vertalen wij het Nationaal Preventieakkoord naar het lokale niveau. De nationale doelen voor 2040 zijn:
1. Een rookvrije generatie;
2. Minder overgewicht (van 50% naar 38% van de volwassenen);
3. Minder overmatig alcoholgebruik (van 8,9% naar 5%).

Er is een extra doel aan toegevoegd:  -> Aanpakken en voorkomen van mentale gezondheidsproblemen.

Ons lokale preventieakkoord is op maat gemaakt voor de gemeente Dijk en Waard én kent een verbreding naar het verbeteren van leefstijl in het algemeen waardoor gezondheidsproblemen voorkomen worden.

Wij hebben in de gemeente Dijk en Waard naast de nationale doelen als lokale aandachtspunten:

 • Het aanpakken van eenzaamheid in de gemeente Dijk en Waard;
 • Het bevorderen van maatregelen op het gebied van valpreventie;
 • Acties op het gebied van ‘Smeren voor later’ (preventie ter voorkoming van huidkanker);
 • Het komen tot toekomstbestendige en (langdurig) bereikbare zorg dichtbij waardoor inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
 • Het streven naar positieve gezondheid

Kaders van het Preventieakkoord Dijk en Waard
De kaders van ons lokale preventieakkoord worden gevormd door het coalitieakkoord ‘Meedoen in Dijk en Waard’, de visie op het sociaal domein in Dijk en Waard én de voorwaarden gesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Dit betekent dat wij met dit lokale preventieakkoord nastreven:

 • Iedere inwoner de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen;
 • Kiezen voor een positieve en activerende benadering;
 • Belemmeringen wegnemen bij onze inwoners zodat zij volledig deel kunnen nemen aan de samenleving;
 • Dat samenwerking centraal staat;
 • Aansluiten bij de vraag die leeft bij onze inwoners. Dit bij voorkeur met vrij toegankelijke collectieve voorzieningen waarvoor geen indicatie nodig is;
 • Extra aandacht geven aan inwoners voor wie kansen niet vanzelfsprekend zijn.

Het spreekt voor zich dat de preventieformateur zich heeft geconformeerd aan de voorwaarden zoals gesteld door de VNG. Om in aanmerking te komen voor het uitvoeringsbudget voor een lokaal preventieakkoord gelden de volgende voorwaarden:

 1. Het akkoord gaat over meer dan één thema uit het Nationaal Preventieakkoord: roken, alcohol en/of overgewicht. Hier mogen andere thema’s aan toegevoegd worden;
 2. Het akkoord wordt getekend door partijen die een gezamenlijke ambitie hebben om zich in te zetten op een gezonde samenleving;
 3. In het akkoord zijn concrete afspraken vastgelegd tussen publieke en private partijen (bijvoorbeeld supermarkten, cafés en bedrijven);
 4. Het akkoord is een aanvulling op wat er lokaal allemaal al gebeurt op het gebied van leefstijl en preventie;
 5. Bij het opstellen en het uitvoeren van het akkoord worden inwoners betrokken;
 6. Het akkoord focust zich op inwoners/wijken met een gezondheidsachterstand;
 7. Het akkoord brengt een beweging op gang van inwoners, gemeente en lokale partners naar een gezonde samenleving.

Ook het Sportakkoord Dijk en Waard heeft als kader voor het preventieakkoord gediend.

Omdat er nog uitvoeringssubsidie beschikbaar is om het Sportakkoord Dijk en Waard uit te voeren is het mogelijk om ook projectvoorstellen die zich focussen op sport en/of bewegen naar de stuurgroep te sturen. De Stuurgroep Sportakkoord zal zich over het betreffende projectvoorstel buigen.