skip to Main Content

De weg van het Preventieakkoord

Het Preventieakkoord Dijk en Waard wordt in korte tijd dynamisch tot stand worden gebracht. Dit wil zeggen dat het akkoord procesmatig tot stand komt. De preventieformateur stelt aan de hand van de ambities van het Nationaal Preventieakkoord, de voorwaarden van de VNG, (online)gesprekken met medewerkers van de gemeente en bestaande beleidsstukken zoals bijvoorbeeld ‘Visie op het sociaal domein’, een concept lokaal preventieakkoord op. Aan de hand van huidig beleid worden de lokale speerpunten bepaald.

Dit concept van het lokaal preventieakkoord dient vóór 10 augustus geschreven te zijn. Het concept Preventieakkoord Dijk en Waard wordt ter discussie gesteld tijdens, en wordt bijgesteld naar aanleiding van, een drietal onlinebijeenkomsten. Aan deze bijeenkomsten kan ieder die direct of indirect betrokken is bij het bevorderen van fysieke of mentale gezondheid van inwoners van Dijk en Waard deelnemen.
Alle betrokken organisaties worden door de preventieformateur uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Dit gebeurt met een uitnodiging via e-mail en met een publicatie in de lokale media, online en offline. Deze bijeenkomsten vinden plaats op tijden overdag en ’s avonds in de periode tussen 20 augustus en 10 september 2022.
Tijdens de bijeenkomsten licht de preventieformateur de tender om een projectvoorstel in te dienen toe. Dit houdt onder meer in dat hij toelicht waaraan een goed projectvoorstel dient te voldoen.

Alhoewel het bovenstaande proces in korte tijd plaatsvindt wordt daarmee recht gedaan aan het streven dat genoemd wordt in het coalitieakkoord: “We kiezen ervoor werk te maken van initiatieven en programma’s die het welzijn van inwoners bevorderen en beogen daar onder andere mee dat er minder beroep op zorg wordt gedaan.” en “We juichen het toe wanneer er initiatieven hiervoor vanuit de samenleving worden ontwikkeld.”


De preventieformateur stelt vóór 15 september een nieuwe versie op van het Preventieakkoord Dijk en Waard. Een integraal onderdeel van het lokale preventieakkoord is een tijdsplan ten aanzien van de ontwikkeling van het Preventieakkoord Dijk en Waard.

Het college van b en w bespreekt de nieuwe versie van het Preventieakkoord Dijk en Waard in september. De preventieformateur neemt alle werkzaamheden die voortvloeien uit de ontwikkeling van het Preventieakkoord Dijk en Waard voor zijn rekening tot 15 oktober. De preventieformateur zal tijdig zorgen voor de oplevering en de ondertekening van het lokale Preventieakkoord. Vóór 15 september zal de preventieformateur de versie van het Preventieakkoord Dijk en Waard zoals die dan op tafel ligt aanbieden aan het college van b en w.

De huidige, eventueel versterkte, stuurgroep Sportakkoord zal daarna de verantwoordelijkheid krijgen dat het lokale preventieakkoord wordt uitgevoerd en gemonitord. De gemeente Dijk en Waard zal eind september de aanvraag voor het uitvoeringsbudget 2023 indienen.

De toegevoegde waarde van het lokale preventieakkoord wordt gevormd doordat het akkoord wordt vormgegeven door de projectvoorstellen van publieke en private organisaties uit Dijk en Waard. Deze organisaties worden hiermee gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de doelen uit het akkoord. Samen maken zij Dijk en Waard gezonder. De preventieformateur voert tot 15 oktober de regie daarna neemt de stuurgroep sportakkoord deze regie over.
In de periode van 20 januari tot 20 februari maakt de gemeente cq de stuurgroep een keuze aan de hand van vooraf bepaalde criteria welke projectenvoorstellen voor realisering in aanmerking komen.
Het beschikbare budget bepaalt welke projecten wel of niet worden toegelaten. Op deze wijze worden projecten afgewezen of toegelaten tot het lokale preventieakkoord.
De projecten bestaan uit niet-vrijblijvende afspraken tussen verschillende maatschappelijke partners en eventueel de lokale overheid/heden om de lokale problematiek het hoofd te bieden.
De projectleiders van de toegelaten projecten krijgen tot het eind van 2023 de tijd om het project uit te voeren. Op het eind van het jaar moet het project zijn afgerond en dient, ook financieel, te worden verantwoord.
De gemeente cq stuurgroep zorgt voor de monitoring en het managen van de uitvoering van de tot het Preventieakkoord Dijk en Waard toegelaten projecten tot en met december 2023.